30.1.17

 MATRÍCULA 2017/2018


La matrícula para el curso 2017/2018 se realizará en estas fechas:


Horario de Secretaría:

  • Por la mañana de 9.00 - 13.00     los días 31 enero (martes) y 1(miércoles), 2 (jueves), 3 (viernes), 6 (lunes) y 7 (martes) de febrero.
  •  
DOCUMENTACIÓN
CON LA SOLICITUD HAY QUE ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE
Impreso oficial
Fotocopia de las hojas del Libro de Familia correspondiente al alumno/a y a su padre y madre o tutor/a.

Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a

Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumnos/as con dichas necesidades.

En caso de familias separadas: Convenio regulador y/o resolución judicial.
ADEMÁS, SI SE TIENE
Libro de Familia Numerosa

Certificado de Minusvalía

Os esperamos en el IES IBAIZABAL BHI en la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS el 31 DE ENERO A LAS 18:00

MATRIKULAZIOA  17/18


17/18 ikasturterako ikasleen onarpen prozesua honako datetan izango da:


Idazkaritzako ordutegia hurrengoa izango da:

  • Goizez: 9.00 - 13.00       ondoko egunetan Urtarilan 31  (asteartean)  eta otsailan 1(asteazkenean), 2 (ostegunean), 3 (ostiralean), 6 (astelehenean) y 7 (asteartean).
  •  
DOKUMENTAZIOA
DERRIGORREZKOA

Inprimaki ofiziala

Ikaslearen eta haren gurasoen edo tutorearen familia-liburuko orrien fotokopiak.

Udalak emandako familia erroldatze egiaztagiria (ikaslearena eta aita ama edo tutorearena).

Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AIZrena atzerritarren kasuan) kopia.

Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezko denean.

Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria (ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpen judiziala edo behin-behineko neurria, etab.)
BESTETIK, IZANEZ GERO
Familia ugari liburua

Elbarritasun egiaztagiria (ikaslearena, guraso edo tutorearena, neba-arrebena)

Etor zaitez IES IBAIZABAL BHInstitutura  ATE IREKIEN JARDUNALDIra URTARRILAren 31an 18:00etan!